คำถามสัปดาห์ที่ 11

ตอนที่ 11 ตามรอยพระนารายณ์มหาราช ดูการแต่งกายสี่ภาคของคนไทย