คำถามสัปดาห์ที่ 12

ตอนที่ 12 พระยาพิชัยดาบหักคือใคร ไปดูอิทธิพลอินเดียในไทย