คำถามสัปดาห์ที่ 4

ตอนที่ 4 รู้จักสมัยก่อนสุโขทัย ทศวรรษศตวรรษ สหัสวรรษ คืออะไร ?