คำถามสัปดาห์ที่ 6

ตอนที่ 6 สมัยอยุธยามีอะไร และมาสนุกกับดนตรี 4 ภาค