คำถามสัปดาห์ที่ 8

ตอนที่ 8 ความรุ่งเรืองสมัยรัตนโกสินทร์ ,ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวคืออะไร