คำถามสัปดาห์ที่ 3

ตอนที่ 3 หาค่าพาย ( ¶ ) ของตัวเอง