คำถามสัปดาห์ที่ 2

ตอนที่ 2 หมวดสาร(ของแข็ง ของเหลว แก๊ส)