Vocap Journey

คำถามสัปดาห์ที่ 13

ตอนที่ 13 Present Continuous Tense

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 12

ตอนที่ 12 เรียนรู้คำศัพท์หมวดการกู้ภัย Rescue

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 11

ตอนที่ 11 เรียนรู้คำศัพท์หมวดยานพาหนะ

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 10

ตอนที่ 10 การสร้างประโยค Present Simple Tense ที่มีคำวิเศษณ์

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 9

ตอนที่ 9 คำวิเศษณ์ใช้อย่างไร

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 8

ตอนที่ 8 การใช้คำบุพบทสร้างประโยค Present Simple Tense

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 7

ตอนที่ 7 คำบุพบทใช้อย่างไร

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 6

ตอนที่ 6 การใช้คำคุณศัพท์สร้างประโยค Present Simple Tense

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 5

ตอนที่ 5 คำคุณศัพท์ในชีวิตประจำวัน

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 4

ตอนที่ 4 Verb to be มีอะไรบ้าง ?

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 4

ตอน ผักตบชวา วัชพืชไม่ไร้ค่า

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 3

ตอนที่ 3 คำสรรพนามคืออะไร ?

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 3

ตอน Afternoon tea จิบน้ำชายามบ่าย

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 2

ตอนที่ 2 คำกริยาวลีคืออะไร ?

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 2

ตอน โขนนาฎกรรมขั้นสูงของไทย

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 1

ตอนที่ 1 ตัวอักษร “Y” เป็นได้ทั้งสระและพยัญชนะ

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 1

ตอน creative space

ดูวีดีโอ