คำถามสัปดาห์ที่ 1

ตอนที่ 1 ตัวอักษร “Y” เป็นได้ทั้งสระและพยัญชนะ