คำถามสัปดาห์ที่ 6

ตอนที่ 6 การใช้คำคุณศัพท์สร้างประโยค Present Simple Tense