คำถามสัปดาห์ที่ 8

ตอนที่ 8 การใช้คำบุพบทสร้างประโยค Present Simple Tense