คำถามสัปดาห์ที่ 10

ตอนที่ 10 การสร้างประโยค Present Simple Tense ที่มีคำวิเศษณ์