คำถามสัปดาห์ที่ 11

ตอนที่ 11 เรียนรู้คำศัพท์หมวดยานพาหนะ