คำถามสัปดาห์ที่ 12

ตอนที่ 12 เรียนรู้คำศัพท์หมวดการกู้ภัย Rescue